DD HraniceDD Hranice
DD Hranice

 

Cílem a přáním všech zaměstnanců našeho domova je vytvořit dětem hezké a příjemné prostředí. Na tomto se můžete podílet i Vy svým finančním darem.

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří věnovali dárky či peněžní dary dětem našeho domova. Přispěli tak ke spokojenějšímu životu našich dětí.

DD Hranice

Základní informace

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona.


Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847
(tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)
   
Sídlo zařízení-ředitelství: Hranice, Purgešova 847 (zobrazit na mapě)
   
IČO: 623 502 77
   
Právní forma zařízení: příspěvková organizace
   
Zřizovatel: Olomoucký kraj
   
Telefon, fax: 581 601 905, 581 694 232
   
E-mail: ddhranice@ddhranice.cz
Odkaz na facebook: Dětský Domov Hranice | Facebook
Ředitelka zařízení: Jmenována na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 1. 4. 2021, s účinností od 1. 4. 2021
   
Pravomoci ředitele: Vymezují § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 23 a 24 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonu. Pravomoci ředitele jsou dány právní subjektivitou zařízení, upraveny zřizovatelem či dalšími zákonnými normami.

Budova DD Hranice

Dětský domov byl zřízen  MŠMT ČR  jako příspěvková organizace se sídlem v Hranicích na Moravě podle § 12, odst.2 písm.f) zákona ČNR, č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů na základě Zřizovací listiny ze dne 15.6.1995 (nahlédnutí je k dispozici v ředitelně DD a ŠJ).

Statutárním zástupcem DD je ředitelka, jmenována na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 1. 4. 2021, s účinností od 1. 4. 2021, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění , v souladu s ustanovením § 59 odst.1 písm.i zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zařízení), v platném znění. Organizační struktura je přílohou Organizačního řádu DD a ŠJ, uloženého v ředitelně.