DD HraniceDD Hranice
DD Hranice
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor

Další dárci a podporovatelé

Česká kulturně vzdělávací nadace

Gymnázium Hranice

Vosíme.cz Hranice

Zdeněk Babáček

Eva Majsnerová

Ing. Jakub Flajšar

Současnost

Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847

 • Charakteristika dětského domova

  ·                    Dětský domov s kapacitou 32 lůžek, IZO: 110 022 106

  ·                    Školní jídelna s kapacitou 55 jídel, IZO: 103 132 791

   Tyto součásti dětského domova (dále DD) se dále nečlení.

  Činnost dětského domova se řídí zákonem 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, vyhláškou č. 438/2006 Sb., zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.

  Dětský domov v Hranicích vznikl rozdělením Zvláštní školy internátní na dva samostatné subjekty školu a dětský domov v Hranicích dne 1.7.1995.

  Podle zákona č. 109/2002 Sb., může zařízení poskytovat péči dětem zpravidla od tří do osmnácti let, konkrétně pak:

  Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vadami řeči, popřípadě s více vadami, pokud stupeň postižení neodpovídá jejich umístění do zařízení sociálních služeb nebo specializovaného zdravotnického zařízení.

  Základní organizační jednotkou dětského domova je rodinná skupina (od 1.12.2008 máme 4 rodinné skupiny), která má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí různého pohlaví a věku. Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny, pokud tomu nebrání vážné výchovné problémy či jiné, především organizační důvody.

  DD je školské zařízení, které pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou podle jejich individuálních potřeb. Plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.  Z  DD děti odcházejí po dosažení zletilosti, pokud nebyla prodloužena ÚV rozhodnutím soudu nebo pokud dítě nezůstává na vlastní žádost v DD do dokončení přípravy na povolání. Také mohou děti odcházet do náhradní rodinné  péče - do adoptivní či pěstounské rodiny. 

  • dětem s nařízenou ústavní výchovou,
  • dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření,
  • zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy připravujícím se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy,
  • dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

 

 • Výchovný program DD

  Dětský domov zajišťuje péči dle školního vzdělávacího programu „ Umět a znát, abychom si v životě věděli rady“. Na základě  tématických okruhů ŠVP jsou zpracovány: celoroční plán, vnitřní řád domova, týdenní a denní plány. Děti mají možnost spolupodílení se na utváření časově kratších plánů spolu s vychovateli v jednotlivých skupinách. Dále je plněn „Program rozvoje osobnosti“, program „Pracovní listy ŠVP“- což jsou praktické vědomosti seřazené podle věkových skupin dětí. Na každý školní rok je zpracován metodikem prevence „Minimální preventivní program sociálně patologických jevů“ a pověřenou vychovatelkou i „Plán environmentální výchovy“. Do všech dokumentů domova jsou zapracovány „Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče“. Účelem standardů kvality je nastavení a udržení srovnatelné úrovně kvality poskytované péče a zvyšování kvality péče o děti v našem zařízení

  Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí:

  1. příprava na vyučování

  2. rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do samostatného života

  3. účelné využívání volného času

 

 • Vybavení domova

  Materiální a ekonomické podmínky

  Každoročně se určují priority ve vybavování domova v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňuje se vybavení pokojů dětí a zázemí pro pracovníky. Obnovujeme vybavení ICT technikou. Vybavením zajišťujeme bezpečné, estetické prostředí pro výchovu, vzdělání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj dětí.

  V oblasti ekonomické jsou finanční prostředky na provoz domova zajišťovány zřizovatelem tj. Olomouckým krajem, dále se snažíme o získávání mimorozpočtových zdrojů zapojením do projektů, získáváním sponzorů. Se zřizovatele spolupracujeme na financování oprav a investic.

   

  Dětem umístěným do zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to:

  a) stravování, ubytování a ošacení,

  b) učební potřeby a pomůcky,

  c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,

  d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte,

  e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení,

  f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

   

  Dětem zařízení rovněž poskytuje a hradí:

  a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,

  b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,

  c) náklady na soutěžní akce, rekreace,

  d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

   

  Prostorové podmínky:

  Domov má 4 rodinné skupiny o 6 – 8 dětech. V každé rodince jsou: pokoje dětí, obývací pokoj s kuchyňkou, sociální a hygienická zařízení, vychovatelna jako zázemí pro pedagogického pracovníka. Vybavení pokojů je obměňováno dle finančních možností domova, pravidelně se vymalovávají prostory. Dětské pokoje jsou vybaveny novými postelemi s úložným prostorem, nočními stolky, psacími stoly, skříněmi na oblečení, hračky a knihy pro děti. Každé dítě má k dispozici uzamykatelnou skříňku, kde si může uložit své potřeby.

  Ve společném obývacím pokoji, který souží také jako kuchyňka je televize a PC.

  K materiálnímu vybavení dále patří zejména hygienické potřeby, obuv, prádlo, ošacení a jeho součásti, školní potřeby a pomůcky, potřeby pro využití volného času a rekreaci (kola, brusle, koloběžky apod.). Vybavení kuchyňky je standartní a odpovídá požadavkům moderního zařízení s potřebnými elektrickými spotřebiči.

  Stravování je zajištěno ve školní jídelně s kuchyní a jídelnou. Zde se děti stravují přes týden a o víkendu. Každý druhý víkend si děti připravují stravu na rodinkách spolu s vychovateli.